§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Najlepsze nazwy osad Ostoya Capital”  (dalej: „konkurs”) jest:

Szkoła Inwestowania S.A. (w trakcie zmiany nazwy na “Ostoya Capital S.A.”)

ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław

office@ostoyacapital.eco

NIP: 897-176-48-33

REGON: 021315776

Kapitał zakładowy: 117 846,80 zł

(dalej: „Organizator”) 

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej: „regulamin”). 

3. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu na profilu www.facebook.com/OstoyaCapital/ w serwisie Facebook, czyli od 10.11.2021 r. od godziny 16:30:00 do 30.11.2021 r. do godziny 23:59:59 (dalej: „czas trwania konkursu”). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

§ 2

Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba, która w czasie trwania konkursu  wykonała następujące czynności:

– wypełniła formularz rejestracyjny uczestnictwa w webinarze „Inwestowanie w ziemię i nieruchomości wakacyjne” organizowanym przez Organizatora na stronie  https://ostoyacapital.clickmeeting.com/inwestowanie-w-ziemie-i-nieruchomosci-wakacyjne/register,

– wzięła udział w jednym z webinarów na temat inwestowania w ziemię i nieruchomości wakacyjne organizowanym przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu,

– wyraziła wszystkie zgody marketingowe znajdujące się na stronie internetowej AAA,

– odpowiedziała na wszystkie pytania w ankiecie przeprowadzonej na zakończenie webinaru,

– pozostawiła swoje dane kontaktowe tj. Imię, adres email i numer telefonu oraz przesłała przynajmniej jedną propozycję nazwy osady, których dotyczy Konkurs poprzez formularz kontaktowy na stronie www.edukacja.ostoyacapital.eco

(dalej: „uczestnik”).

2. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin i spółek stale współpracujących z tymi podmiotami. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Po upływie terminu określonego w §1 pkt 3 wszelkie zgłoszenia nie biorą udziału w konkursie.

§ 3

Zasady konkursu

1. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem serwisu Facebook na https://facebook.com/OstoyaCapital oraz strony internetowej organizatora www.ostoyacapital.eco.

2. Uczestnik przesyła propozycje nazwy dla wybranej jednej bądź dwóch osad:

a) osady pod Second Home (budowy domów wakacyjnych i apartamentów) zlokalizowanej w miejscowości Lasówka obok Zieleńca

b) osady pod Land Development (flip na gruncie) zlokalizowanej w miejscowości Łomnica obok Jeleniej Góry.

3. Propozycje nazw Uczestnik musi przesłać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.edukacja.ostoyacapital.eco.

4. Każdy Uczestnik ma prawo przesłać nieograniczoną liczbę propozycji nazw osad.

5. Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji nazw, jury w postaci członków zarządu Ostoya Capital S.A. wybierze po jednej najlepszej nazwie dla każdej z osad wymienionych w §3 pkt 2.

6. Uczestnik, którego propozycja nazwy osady Second Home zlokalizowanej w miejscowości Lasówka zostanie wybrana przez jury wygrywa voucher na okaziciela uprawniający do rabatu o wartości 50 000,00 pln na zakup nowoczesnej stodoły, która znajdzie się w ofercie Ostoya Capital.

7. Uczestnik, którego propozycja nazwy osady Land Development zlokalizowanej w miejscowości Łomnica zostanie wybrana przez jury wygrywa voucher na okaziciela do rabatu o wartości 20 000,00 pln na zakup działki, która znajdzie się w ofercie Ostoya Capital.

8. Voucher traci swoją ważność po 2 (słownie: dwóch) latach od ogłoszenia wyników Konkursu, tj. w dniu 06.12.2023 roku.

9. Przekazanie nagrody następuje w dniu wystawienia faktury zakupu nieruchomości z oferty Ostoya Capital.

10. Zgodnie z obowiązującym na terenie Polski prawem podatkowym nagrody opodatkowane są 10%  zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Organizator informuje, a Uczestnik przystępując do konkursu jednocześnie zgadza się na potrącenie należnego podatku dochodowego od kwoty przyznanego i wykorzystanego rabatu.

11. Konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.pl. Organizator informuje, że serwis Facebook ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora związane z niniejszym konkursem.

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu można zasięgnąć w biurze Organizatora, pisząc na adres mailowy kontakt@ostoyacapital.eco lub telefonicznie pod numerem (71) 330 74 18

§ 4

Przebieg konkursu

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania nagrody w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, niezależnych od winy, woli i wiedzy Organizatora. 

2. W przypadku nie wykorzystania nagrody w terminie do 06.12.2023 roku Organizator nie przewiduje nagród zastępczych.

3. Uczestnik ma prawo do zwiększenia swoich szans na wygraną poprzez przesyłanie nieograniczonej liczby propozycji nazw pod warunkiem, że spełnił wszystkie pozostałe wymagania opisane w §2 pkt 1-4.

§ 5

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnika postanowień regulaminu. Z tytułu nieprzestrzegania postanowień regulaminu Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

2. Uczestnik ma prawo do wykorzystania nagrody w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2023 roku. 

3. Uczestnik ma prawo do zbycia nagrody osobom trzecim, jednakże Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi informacji o nowym posiadaczu praw do nagrody, w tym imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Informację tą należy złożyć w formie pisemnej na adres email: kontakt@ostoyacapital.eco

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Ostoya Capital S.A., ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs na najlepsze nazwy osad Ostoya Capital” bądź w formie elektronicznej na adres kontakt@ostoyacapital.eco.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty przystąpienia do konkursu. Przystąpienie do konkursu jest rozumiane jako spełnienie wszystkich wymagań uczestnictwa w konkursie oraz przesłaniu propozycji nazwy przynajmniej jednej osady.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, uznaje się ją za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Szkoła Inwestowania S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Ostoya Capital S.A.), ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław. Dane te będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.ostoyacapital.eco oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie, w tym z opłata za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika konkursu. 

3. Organizator dokonuje potrącenia należnego podatku dochodowego od nagród (10% wartości nagrody) w dniu przekazania nagrody zwycięzcy konkursu. 

4. Uczestnicząc w konkursie, każdy Uczestnik akceptuje warunki regulaminu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.